Referat Generalforsamling

15. oktober 2018

Referat fra den ekstra ordinære Generalforsamling afholdt d.22 Oktober 2018

Referat:

Mødet åbnes ved formanden Dorte Lund som bød velkommen til den ekstra ordinære generalforsamlingen 2018

1. Valg af dirigent.

Edel Müller valgtes til dirigent og konstaterede at mødet var lovligt indkaldt, og de tilstedeværende var stemmeberettiget andelshavere. Ingen havde fuldmagter med.

Dorte Lund valgtes til referent

2. Ændring af vedtægter.

Vedtaget af de 8 fremmødte andelshavere.

3. Eventuelt.

Intet.

 

Referat fra den ordinære Generalforsamling afholdt d.10 Oktober 2018

 

Referat:

Mødet åbnes ved formanden Dorte Lund som bød velkommen til generalforsamlingen 2018.

1. Valg af dirigent.

Vibeke Kinch valgtes til dirigent og konstaterede at mødet var lovligt indkaldt, og de tilstedeværende var stemmeberettiget andelshavere. Ingen havde fuldmagter med.

Næstformanden Hans Hesdorf valgtes til referent.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår.

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning, godkendt uden bemærkninger. (Se formandens beretning nederst på siden)

3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.

Kassereren Jens Ø. Brinch fremlagde årsregnskabet, som blev vedtaget, uden bemærkninger.

4. Budget for indeværende drifts år fremlægges til orientering.

Budget fremlagt/udleveret.

5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.

Forretningsfører Jørgen Chr. Jensen fremlagde investeringsplanen som indeholdt indkøb af nye målere.

6. Forslag fra Bestyrelsen.

Forretningsfører Jørgen Chr. Jensen redegjorde for forslag til vedtægtsændringer i §8 og §10. Godkendt af de tilstedeværende.

Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling mandag den 22. oktober 2018 kl. 19.30 på Fanø Krogaard, grundet at der ikke var nok andelshavere tilstede.

7. Indkomne forslag fra andelshaverne/varmeaftagere.

Ingen indkomne forslag.

8. Valg til bestyrelsen.

På valg er: Klaus Thomsen, Hans Hesdorf og Jørgen Müller. (Jørgen Müller ønsker ikke genvalg)

Hans Erik Pedersen erstatter Jørgen Müller, Klaus Thomsen og Hans Hesdorf genvalgt.

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

På valg er: Ove Gejl Christensen og Hans Erik Pedersen. Ove Gejl Christensen genvalgt og Christian H. Mortensen erstatter Hans Erik Pedersen, som blev fuldgyldigt medlem af bestyrelsen.

10. Valg af revisor.

Martinsen Revision, Esbjerg blev genvalgt.

11. Eventuelt.

Ingen Bemærkninger.

 

Nordby, Fanø den 10. oktober 2018

Referat: Hans Hesdorf, næstformand.

 

 


Bestyrelsens beretning:
Det blev igen et mildt varmeår, hvor antallet af skyggegraddage ifølge Teknologisk Institut var 13% mindre end for et normalt år. Værket har realiseret salg af varme i 2017/18 på 11.497 t.kr imod budgetteret 11.200 t. kr. Det realiserede salg af varme blev dermed ca. 3% over budgettet.
Samtidig er resultatet for årets varmekøb positivt påvirket af reducerede omkostninger til varmekøb i forhold til budgettet. Værkets samlede varmekøb 2017/18 udgør 9.705 t. kr. imod budgetteret 10.330 t.kr. Vi har desuden modtaget positive årsreguleringer vedr. 2016/17 fra Energnisten på hhv. 228 t.kr. og på 490 t. kr. Varmekøb for 2017/18 er således
realiseret til en gennemsnitspris på 95 kr. mod budgetteret 101 kr. Nordby Fjernvarme kom samlet set ud af 2017/18 med et overskud på 1.394 t. kr. der overføres til indregning i varmeprisen 2018/19.
Varmetabet har igen i år haft bestyrelsens bevågenhed. Vi har igen i 2017/18 besøgt 100 brugere med den dårligste afkøling, med henblik på forbedring af afkøling og minimering af varmetabet. Bestræbelserne gennem de sidste år har tilsyneladende båret frugt, da værkets
beregnede varmetab for 2017/18 udgør 35,8% mod 38,6% sidste år. Hver grad varmetabet falder, giver det en besparelse på 100 t. kr. så det kan i den grad betale sig at holde øje med sin afkøling. Men der er stadig ca. 300 forbrugere der har en afkøling under 20 grader, så derfor er det beslutter af fortsætte med besøg hos forbrugere med den dårligste
afkøling.
Vi vil igen anbefale brug af den online selvbetjeningsservice, som Nordby Fjernvarme indførte i 2017. Her kan man følge med i varmeforbrug og priser, og beregne hvad årsopgørelsen vil slutte på. Målerne aflæses automatisk omkring den første i måneden, og derefter kan I gå på nettet og følge med i forbruget.
Regeringen har pålagt forsyningsbranchen at effektivisere. I første omgang betyder det, at vi som lovkrav skal ændre varmeregnskabsåret til at følge kalenderåret pr.1. januar 2019. Vore forbrugere kommer til at mærke det ved, at den næste regnskabsperiode kun strækker sig over et halvt år (1.juli 2018 til 31. december 2018). Fremadrettet udsendes
årsopgørelsen i januar/februar, og aconto opkrævningstidspunkterne vil blive ændret. Derfor skal vi have foretaget vedtægtsændringer så de er up to date. Det sker til generalforsamlingens dagsorden pkt. 6.
PÅ generalforsamlingen sidste år kom der fra forsamlingen 2 forslag som
bestyrelsen skulle arbejde vider med. Det første var at omregne G.J til KW timer på vores hjemmeside. Det er sket.
Det andet drejede sig om udskiftning af de efterhånden slidte 25 år gamle units. Vi blev bedt om at undersøge om Nordby Fjernvarme kunne stå for indkøb af units til en reduceret pris, og videresælge dem til forbrugerne .
Det har bestyrelsen og vore ansatte arbejdet videre på, og vi har nu et rigtigt godt tilbud til de første 100, der vil udskifte deres units.
Besparelsen for vore brugere bliver på godt 10.000 kr. dertil kommer installation af et VVS firma.
Samtidig har vi besluttet at Nordby Fjernvarme ophører med at lave service på units.
Vi håber vore brugere vil tage godt imod det favorable tilbud, og vi vil i særdeleshed anbefale at de med den dårligste afkøling får udskiftet deres gamle units.
Vi vil udarbejde en pjece med priser ,råd og vejledning , og tilbuddet vil også blive lagt på vores hjemmeside.
Og så skal vi igen i år sige farvel til en af vore trofaste medarbejdere. Poul Erik Jensen, der lige er fyldt 70 år, har valgt at stoppe som vagt- og ferieafløser fra 1. januar 2019. Poul Erik var en af pionererne i Nordby fjernvarme, og sad med i bestyrelsen fra den spæde start for snart 26 år siden og sad der i en lang årrække. Herefter har vi haft glæde af ham som vagt- og ferieafløser. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige dig tak for dit store arbejde for Nordby Fjernvarme, både som bestyrelsesmedlem, og som medarbejder. Tak Poul Erik, og må du få et godt og velfortjent otium.
Der skal også lyde et tak til vore ansatte, vore samarbejdspartnere og til bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne år.
Bestyrelsens beretning er hermed til debat og godkendelse
Dorte Lund, fmd