Generalforsamling 2020

31. august 2020

Referat fra Ordinær Generalforsamling

Afholdt Onsdag den 26. august 2020, kl. 1930 i Strien

 

 

Referat:

Mødet åbnes ved formanden Dorte Lund som bød velkommen til generalforsamlingen 2020.

  1. Valg af dirigent.

         Edel Müller valgtes til dirigent og konstaterede at mødet var lovligt indkaldt, og de tilstedeværende var stemmeberettiget andelshavere. Ingen havde fuldmagter med.

        Næstformanden Hans Hesdorf valgtes til referent.

  1. Beretning for det forløbne regnskabsår.

        Formanden fremlagde bestyrelsens beretning. (Beretning kan ses nedenfor) 

        Beretning godkendt

  1. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.

        Kassereren Jens Ø. Brinch fremlagde årsregnskabet.

        Regnskab godkendt.

  1. Budget for indeværende drifts år fremlægges til orientering.

        Budget fremlagt/udleveret.

  1. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.

        Forretningsfører Jørgen Chr. Jensen fremlagde investeringsplanen.

  1. Forslag fra Bestyrelsen.

        Ingen forslag.

  1. Indkomne forslag fra andelshaverne/varmeaftagere.

        Ingen forslag

  1. Valg til bestyrelsen.

        På valg er: Klaus Thomsen, Hans Hesdorf og Hans Erik Pedersen.

        Alle blev genvalgt.

  1. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

        På valg er: Christian H. Mortensen og Ove Gejl Christensen (ønsker ikke genvang)

        Christian H. Mortensen og Poul Brinch Rask blev valgt.

  1. Valg af revisor.                                                                                      Martinsen Revision, Esbjerg blev genvalgt.

   11. Eventuelt

        Ingen Bemærkninger.

 

 

Nordby, Fanø den 26. august 2020

Hans Hesdorf, næstformand

Bestyrelsens beretning for 2019.

Salg af varme for 2019 er opgjort til 62.025 GJ imod budgetteret  64.000 GJ. Salg af varme i 2019 er 10.857 tkr. imod budgetteret 11.200 tkr. Det realiserede salg af varme blev er dermed 3% under budgettet.

Resultatet for 2019 er positiv påvirket af reducerede omkostninger til varmekøb i forhold til budgettet. Det samlede køb af varme udgør 97.181 GJ, imod budgetteret 102.000 GJ. Den samlede udgift til varmekøb udgør 9.794 tkr. Imod budgetteret 10.374 tkr. Varmekøb hos S-R last (til en pris på 190kr pr GJ) er realiseret med 291 GJ imod budgettet på 5.000 GJ, idet hovedparten af varmen fra nedeperioden hos Ørsted, heldigvis blev leveret af Energnisten til 60 kr. pr GJ. Gennemsnits varmeprisen for 2019 fra Ørsted udgør 111 kr. imod budgetteret 105 kr. Heri er inkluderet positiv årsopgørelse for 2018 på 283 tkr.

Varmekøb for 2019 er således realiseret til en gennemsnitspris på 101 kr. imod budgetteret 102 kr.

I årsrapporten for 2019 er der under vareforbrug indregnet udgifter til pålagt erhvervelse af CO2 – kvoter med 654 tkr. Imod budgetteret 330 tkr. Prisen på CO2 – kvoter er steget fra 100 kr. pr. tons til 190 kr. pr. tons i 2019, jævnfør afregning fra Ørsted.

Under andre driftsomkostninger er der indregnet 248 tkr. Til

energispareaktiviteter i forhold til pålagte energibesparelser i 2019.

Nordby fjernvarme kom samlet set ud med et overskud på 817 tkr. Som er overført til indregning i priserne for 2020 og kommende år.

Prisen pr. GJ for 2020 er beregnet til 185 kr. pr GJ. Vi har efter mange opfordringer nedsat det faste bidrag med 400 kr. pr. forbruger, og det taget i betragtning udgør den reelle prisstigning 2%. Vi forventer at kunne nedsætte det faste bidrag yderligere i takt med at Ørsted lukker ned i 2023, og CO 2 afgiften dermed falder.

 

Varmetabet har igen i år haft bestyrelsens bevågenhed, og vi har foretaget mange tiltag for at nedbringe varmetabet, der i 2019 udgør 36,2 %. En af årsagerne til det store varmetab er stadig manglende afkøling hos forbrugerne.   I 2019 var der 330 forbrugere med en afkøling under 20 mod 438 forbrugere i 2. halvår 2018. Så det går fremad, men vi skal meget længere ned, og bestyrelsen har derfor taget nye tiltag for at nedbringe varmetabet.

Vi har bl.a  indført motivationstarif fra 1. jan. 2020, det vil sige at hvis du har en årlig gennemsnitlig afkøling på over 27 grader, får du rabat på varmen, afkøler du derimod under 15 Grader får du en merudgift. Du kan læse mere om motivationstariffen på vores hjemmeside.

Allerede i skrivende stund, kan vi se effekten af motivationstariffen, da der i 2018 var 209 brugere der afkølede under 15 grader, i dag er der 137. Ligeledes var der i 2018 136 brugere der afkølede over27 grader, i dag er der 200.

 

De fjervarmeunits der sidder hos forbrugerne er for en stor dels vedkommende over 25 år gamle og trænger til en udskiftning.  Vi  kan fortsat tilbyde de forbrugere der ønskerat udskifte deres unit, at indkøbe en ny unit  til en meget favorabel pris via Nordby Fjernvarme.

Desuden tilbyder vi nu at vore forbrugere kan leje en ny unit. Nordby Fjernvarme ejer, opsætter og vedligeholder den nye unit for en pris af 125 kr. pr. måned incl. moms.

Vi håber at rigtig mange af vore forbrugere vil gøre brug af de gode tilbud, og dermed være med til at forbedre varmetabet.

For hver grad varmetabet samlet reduceres, giver det værket og forbrugerne en besparelse på 100 tkr.

 

I de kommende år fortsættes arbejdet med den påbegyndte vedligeholdelsesplan, hvor udskiftning af ledningsnettet vurderes og planlægges i samarbejde med Fanø Kommune.

 

Ørsted har som bekendt besluttet at lukke det nedslidte kulfyrede værk d. 1. april 2023. Din forsyning forventer at have en ny og grønnere fjernvarmeløsning på plads til den tid. Nordby Fjernvarme er i dialog med Din Forsyning omkring leverance af fjernvarme til Fanø i fremtiden, herunder alternativer for ny forsyning af varme .

Vi har hermed opgivet at være selvforsynende, og satser i stedet på leverance fra Din Forsyning .

 

Regeringen har pålagt forsyningsbranchen at effektivisere. Nordby Fjernvarme bliver som noget nyt, underlagt nye indtægtsrammer, benchmarking og krav om effektivisering. Den nye regulering forventes at blive indførte i 2020- 22, med forventet øget administration  til følge, hvilket bestyrelsen har taget højde for

Jeg vil slutte min beretning med at takke vore dygtige medarbejdere, min bestyrelse og vore samarbejdspartnere for et godt samarbejde i det forløbne år.

Jeg sætter hermed bestyrelsens beretning til debat og godkendelse.

Dorte Lund. Fmd.