Generalforsamling 2019

15. marts 2019

Nordby Fjernvarme afholder Ordinær Generalforsamling

 Torsdag den 11. april 2019, kl. 1930 

På Fanø Krogaard

 Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Budget for indeværende drifts år fremlægges til orientering.
 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
 6. Forslag fra Bestyrelsen.
 7. Indkomne forslag fra andelshaverne/varmeaftagere.
  • (Skal være bestyrelsen i hænde senest d. 01.04.2019)
 8. Valg til bestyrelsen.
  • (På valg er: Dorte Lund, Jens Brinch og Søren Madsen
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  • (På valg er: Ove Gejl Christensen og Christian Mortensen)
 10. Valg af revisor.
  • (På valg er H. Martinsen Revision, Esbjerg som bestyrelsen foreslår valgt.)

 Nordby, Fanø den 14. marts 2019

 Bestyrelsen