Referat fra Generalforsamling 2019

25. april 2019

Ordinær Generalforsamling

Afholdt Torsdag den 11. april 2019, kl. 1930 på Fanø Krogaard

Referat:

Mødet åbnes ved formanden Dorte Lund som bød velkommen til generalforsamlingen 2019.

 1. Valg af dirigent.

Edel Müller valgtes til dirigent og konstaterede at mødet var lovligt indkaldt, og de tilstedeværende var stemmeberettiget andelshavere. Ingen havde fuldmagter med.

Næstformanden Hans Hesdorf valgtes til referent.

 1. Beretning for det forløbne regnskabsår.

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning, et medlem ønskede at vide om bestyrelsen kendte til beregning ang. Ledning til feriecenter Vesterhavet, drøftes under andet pkt. Beretning godkendt ( Se beretning nederst på siden)

 1. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.

Kassereren Jens Ø. Brinch fremlagde årsregnskabet. Flere spørgsmål til regnskabet drøftet under fremlæggelsen. Regnskab godkendt.

 1. Budget for indeværende drifts år fremlægges til orientering.

Budget fremlagt/udleveret.

 1. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.

Forretningsfører Jørgen Chr. Jensen fremlagde investeringsplanen. Der blev spurgt til årsag til udskiftning af rør.

 1. Forslag fra Bestyrelsen.

Ingen forslag.

 1. Indkomne forslag fra andelshaverne/varmeaftagere.

En andelshaver spurgte til fremtidig forsyning når Esbjerg værket lukker, formanden redegjorde for at varmeplanen fra Fanø Kommune afventes. Spørgsmål om antal af forbrugere blev svaret med 945. Lavere varmepris er bla. afhængig af forbrugernes afkøling. Spørgsmål om afkøling drøftet og optimale forhold oplyst.

En andels haver spurgte til fremtidige investeringer, Formanden redegjorte for at fremtidige investeringer skulle være rentable.

En andelshaver spurgte til fremløbstemperatur, NF garanterer minimum 60 gr. I fremløb. Der blev spurgt til andet alternativ forsyning en andelshaver må lave.  

 1. Valg til bestyrelsen.

På valg er: Dorte Lund, Jens Brinch og Søren Madsen.

Alle blev genvalgt.

 1. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

På valg er: Christian H. Mortensen og Ove Gejl Christensen. De to suppleanter blev genvalgt.

 1. Valg af revisor.                                                                                                                                                                                                                                                                              H. Martinsen Revision, Esbjerg blev genvalgt.                                                                                 
 2. Eventuelt

Ingen Bemærkninger.

 

Nordby, Fanø den 11. april 2019

Hans Hesdorf, næstformand

 

 

Bestyrelsens Beretning

 

Indeværende regnskabsperiode strækker sig kun over et halvt år ( 1. juli til 1. december) idet der som følge af fastsatte lovkrav fra Energitilsynet, på en ekstraordinær generalforsamling, blev besluttet at ændre vedtægterne således at regnskabet fremover følger kalenderåret.

Salget for varme for 2. halvår 2018 er opgjort til 27.794 GJ mod budgetteret 28.ooo GJ.    Værket realiserede salg af varme i samme periode på 4.864 t.kr, mod budgetteret 4.900 t. kr. altså 1% under budgettet. Årsaflæsningen er flyttet fra ultimo maj til ultimo december og periodens omsætning indeholder således salg af varme for 7 måneder.

Resultatet for 2. halvår 2018 er positivt påvirket af en reduceret omkostning til varmekøb i forhold til budgettet. Værkets samlede køb af varme udgør 41.689 GJ mod budgetteret 45.000 GJ. Udgiften til køb af varme udgør 4.342 t.kr mod budgetteret 4.884 t.kr. Varmekøb hos S-R Last (til 190 kr. pr GJ ) er realiseret med 1.843 GJ, mod budgetteret 5.000 GJ. Det skyldes, at hovedparten af varmen i Ørsted Værkets nedeperiode, heldigvis kunne leveres af Energnisten til en pris på 60 kr. pr GJ. Gennemsnitlig varmekøb hos Ørsted udgør117 kr. mod budgetteret 106 kr.

således er det gennemsnitlige varmekøb for 2. halvår 2018 realiseret til en gennemsnitspris på 104 kr. pr GJ. 

Værkets beregnede varmetab for 2.halvår 2018 udgør 33,3 % mod 35.8 % i 2017/18 Det beregnede varmetab er bl.a positivt påvirket af at omsætningen  indeholder 7 måneders salg.

Nordby Fjernvarme kom samlet set ud af 2.halvår 2018 med et overskud på 1.239 t.

 1. , der er overført til indregning i priserne 2019 .

 

Varmetabet har gennem de senere år haft bestyrelsens store bevågenhed, og vi har sat flere projekter i gang i et forsøg på at mindske varmetabet. Vi må desværre igen konstatere at en af årsagerne til det store varmetab stadig er manglende afkøling hos forbrugerne. I 2. halvår 2018 var der således 438 forbrugere med en afkøling under 20 g, mod 306 forbrugere i 2017/18, så det går den forkerte vej, på trods af bestyrelsens gode initiativer.

Det sidste projekt vi søsatte, var at 100 forbrugere med dårlig afkøling kunne købe en ny unit til en stærk reduceret pris, tilbuddet blev revet væk i løbet af en uge, og vi venter med spænding på at høre hvorledes det har påvirket de pågældende forbrugeres afkøling.  

Vi forventer at en udskiftning af de 25 år gamle units vil betyde besparelser for både Nordby Fjernvarme og den enkelte forbruger, idet vi forventer at varmetabet reduceres betydeligt. Afhængig af erfaringer fra de første 100 forbrugere, vil bestyrelsen vurdere om tilbuddet bliver gentaget i de følgende regnskabsår. 

I den mellemliggende tid kan vi dog stadig tilbyde vore forbrugere at købe en unit til en meget favorabel pris, som følge af en god indkøbsaftale. 

Vi vil igen præcisere at vedligehold af forbrugerinstallationer påhviler den enkelte forbruger, og at Værkets assistance og service vedrørende forbrugerinstallationer er ophørt.  Vi vil anbefale brug af vores online selvbetjeningsservice, hvor man kan følge med i varmeforbrug og priser, og få beregnet hvad årsopgørelsen forventes at slutte på. Målerne aflæses automatisk først på måneden, og I kan efterfølgende gå på nettet og følge jeres forbrug

I det kommende regnskabsår fortsættes arbejdet med den påbegyndte vedligeholdelsesplan. Planen udarbejdes med hjælp fra konsulenter fra Dansk Fjernvarme, hvor udskiftning af ledninger vurderes og planlægges. Der udskiftes i 2019 fortsat målere, tilbygning på værket samt renovering af ledningsnet på Fyrrevej, Granvej og Pilevej i samarbejde med Fanø Kommune.

Nordby Fjernvarme deltager i det af Fanø Kommune nedsatte § 17,4 udvalg for grøn omstilling og bæredygtighed, hvor udarbejdelsen af en energiplan for Fanø udgør første fase i en planlægning. En længe ventet energiplan som bl.a skal kortlægge mulighederne for fremtidig produktion og varmeforsyning, det være sig flis, solceller, varmepumpe, jordvarme mv.                                                                          

Nordby Fjernvarme afsøger fortsat alternative muligheder for forsyning af varme, herunder lokal produktion på Fanø, så vi afventer i spænding resultatet af udvalgets arbejde.                                 

 Ørsted har taget beslutning om lukning af det nedslidte kulfyrede værk i Esbjerg, allerede fra udgangen af 2022. Vi forventer at der udarbejdes en forsvarlig plan for nedlukning af værket i samarbejde med din Forsyning og Ørsted, således at forsyning af varme er sikret, også efter 2022.

Jeg vil slutte min beretning med at takke vore dygtige medarbejdere og min bestyrelse for et godt samarbejde i den forløbne periode. 

Jeg sætter hermed min beretning til debat og godkendelse 

 

Dorte Lund, fmd.